Povračilo stroškov

Čezmejno zdravstvo

Izberite hitrejšo pot do vašega zdravja!

Čakalne dobe za pregled pri specialistu, preiskave, operativni poseg, vse to lahko preskočite in za vaše zdravje poskrbite že jutri.

Zaradi nizkih cen v Specialistični bolnišnici Sveta Katarina se mnogo strank odloča za samoplačniške preglede, številni pa dobijo povrnjene stroške s strani ZZZS. Na podlagi evropske direktive o čezmejnem varstvu lahko namreč vsak zavarovanec ZZZS z napotnico odide na pregled ali poseg v drugo državo EU, stroške pa mu zavod vrne. Številni Slovenci odhajajo v Sveto Katarino na preglede, denimo na koloskopijo, magnetno resonanco, ultrazvočno diagnostiko, ultrazvok kolkov, diagnostiko bolezni hrbtenice in nevrološko diagnostiko. Specialistična bolnišnica je tako priljubljena trudi zato, ker dela tamkajšnja ekipa le v skladu z najvišjimi strokovnimi standardi.

 Večina vlog za povrnitev stroškov zdravljenja v tujini je uspešna po direktivi čezmejnega zdravljenja, ki ga je odprla direktiva EU.

Predhodna odobritev iz prejšnjega odstavka se zahteva za zdravstvene storitve, ki zahtevajo uporabo naslednje visoko specializirane in drage medicinske infrastrukture ali medicinske opreme:

 • scintilacijsko kamero z detektorjem koincidence pri pozitronski emisiji oziroma brez njega,
 • pozitronsko kamero,
 • pozitronsko emisijsko tomografijo,
 • računalniško tomografijo,
 • hiperbarično komoro,
 • napravo za slikanje z nuklearno magnetno resonanco za klinično uporabo,
 • napravo za spektrometrijo z nuklearno magnetno resonanco za klinično uporabo

Skladno s 44.a členom ZZVZZ ima zavarovana oseba pravico do pregleda, preiskave ali zdravljenja v tujini oziroma do povračila stroškov teh storitev, če so v Republiki Sloveniji izčrpane možnosti zdravljenja, s pregledom, preiskavo ali z zdravljenjem v tujini pa je utemeljeno pričakovati ozdravitev ali izboljšanje ali preprečitev nadaljnjega slabšanja zdravstvenega stanja.

Skladno s 44.b členom ZZVZZ ima zavarovana oseba v skladu z določbami Uredbe (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (UL L št. 166 z dne 30. 4. 2004, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (EU) št. 517/2013 z dne 13. maja 2013 o prilagoditvi nekaterih uredb ter odločb in sklepov na področjih prostega pretoka blaga, prostega gibanja oseb, prava družb, politike konkurence, kmetijstva, varnosti hrane, veterinarske in fitosanitarne politike, prometne politike, energetike, obdavčitve, statistike, vseevropskih omrežij, pravosodja in temeljnih pravic, pravice, svobode in varnosti, okolja, carinske unije, zunanjih odnosov, zunanje, varnostne in obrambne politike ter institucij zaradi pristopa Republike Hrvaške (UL L št. 158 z dne 10. 6. 2013, str. 1), in Uredbe (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (UL L št. 284 z dne 30. 10. 2009, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 1224/2012 z dne 18. decembra 2012 o spremembi Uredbe (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o koordinaciji sistemov socialne varnosti in Uredbe (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 (UL L št. 349 z dne 19. 12. 2012, str. 45), pravico do pregleda, preiskave ali zdravljenja v drugi državi članici Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije, oziroma do povračila stroškov teh storitev, če ji je bila v Republiki Sloveniji pri vpisu v čakalni seznam določena čakalna doba, ki presega najdaljšo dopustno čakalno dobo, pa v Republiki Sloveniji ni drugega izvajalca, ki ne presega najdaljše dopustne čakalne dobe, oziroma če ta ni presežena, če ji je bila določena čakalna doba, ki presega razumen čas.

Skladno s 44.c členom ZZVZZ ima zavarovana oseba v skladu z določbami Direktive 2011/24/EU pravico do povračila stroškov zdravstvenih storitev, ki so pravica iz obveznega zavarovanja v Republiki Sloveniji in ki jih uveljavi v drugi državi članici Evropske unije:

 • na podlagi predhodno izdane napotnice izbranega osebnega zdravnika ali napotnega zdravnika v Republiki Sloveniji do bolnišničnih in specialistično ambulantnih zdravstvenih storitev, vključno v okviru teh storitev predpisanih zdravil in medicinskih pripomočkov, razen za specialistično ambulantne zdravstvene storitve, ki jih zavarovana oseba lahko uveljavi brez napotnice v javni zdravstveni mreži v Republiki Sloveniji,
 • na podlagi predhodno predpisanega recepta ali naročilnice izbranega osebnega zdravnika ali napotnega zdravnika ali drugega zdravnika v Republiki Sloveniji, ki ga je za to pooblastil ZZZS,
 • na podlagi predhodno izdane odločbe ZZZS glede napotitve na zdraviliško zdravljenje, upravičenosti do medicinskega pripomočka pred iztekom trajnostne dobe in pravice do zahtevnejšega medicinskega pripomočka,
 • na podlagi predhodno izdane odločbe ZZZS o predhodni odobritvi.

Predhodna odobritev ZZZS je pogoj za uveljavljanje pravice do povračila stroškov naslednjih zdravstvenih storitev:

 • bolnišničnih zdravstvenih storitev, ki vključujejo prenočitev zavarovane osebe,
 • zdravstvenih storitev, ki zahtevajo uporabo visoko specializirane in drage medicinske infrastrukture ali medicinske opreme.

Ne glede na določbe prvega odstavka 44.c člena ZZVZZ zavarovana oseba ni upravičena do povračila stroškov za:

 • zdravstvene storitve v osnovni zdravstveni dejavnosti,
 • zdravstvene storitve na področju dolgotrajne oskrbe, vključno z neakutno bolnišnično obravnavo ter zdravljenjem in nego v socialnovarstvenih zavodih,
 • zdravstvene storitve na področju pridobivanja in presaditve delov človeškega telesa,
 • zdravstvene storitve na področju presejalnih programov,
 • sobivanje enega od staršev v zdravstvenem zavodu z bolnim otrokom do starosti otroka vključno pet let,
 • medicinske pripomočke, ki so predmet izposoje zaradi potreb pri zdravljenju, negi in rehabilitaciji na domu,
 • šolanega psa vodiča, do katerega je upravičena slepa oseba,
 • potne stroške (v nekaterih primerih)  in spremstvo.

V skladu Zakonom o upravnem postopku je rok za izdajo in vročitev odločbe čim prej, najpozneje pa v 2 mesecih in teče od dne vložitve popolne vloge.

Pokličite nas na telefonsko številko 041 440 905 in naši svetovalci, vas bodo kontaktirali v najkrajšem možnem času in vam odgovorili na vsa vaša vprašnja ter vas seznanili z vašimi možnostmi zdravljenja.